امروز : پنجشنبه، 2 فروردین ماه 1397
 
 
آرشیو ویژه نامه
ایده های فعالیت های قبل از برگزاری کرسی آزاد اندیشی
1395/11/23-16:27:15
ایده عملیاتی برای انتخاب قالب برگزاری کرسی آزاد اندیشی
این بخش به ایده های عملیاتی دسته اول یعنی فعالیت های قبل از برنامه و موضوع انتخاب قالب برگزاری کرسی آزاد اندیشی و انواع آن می پردازد.
مرکز تفکر و آزاد اندیشی سازمان بسیج دانشجویی معرفی می کند:
1395/11/23-15:52:50
ایده های عملیاتی برای برگزاری « کرسی آزاد اندیشی » درست و مفید در دانشگاهها
مرکز تفکر و آزاد اندیشی سازمان بسیج دانشجویی در نظر دارد در قالب بسته ایده عملیاتی راهکارهای برگزاری کرسی آزاد اندیشی درست را آموزش دهد.
تیم مذاکره کننده، رئیس دولت، حامیان سرسخت توافق هسته ای مانند هاشمی رفسنجانی، یکی از شاخص های اصلی و نشانه موفقیت توافق هسته ای را مخالفت های شدید اسرائیل با این توافق دانسته و بر روی این موضوع تأکید می کنند.
اﺣﺰاب، ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ، اﻧﺠﻤﻨﻬﺎى ﺳﻴﺎﺳﻰ و ﺻﻨﻔﻰ و اﻧﺠﻤﻨﻬﺎى اﺳـﻼﻣﻰ ﻳـﺎ اﻗﻠﻴﺘﻬـﺎى دﻳﻨـﻰ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه آزادﻧـﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺻﻮل اﺳﺘﻘﻼل، آز ادى، وﺣﺪت ﻣﻠّﻰ، ﻣﻮازﻳﻦ اﺳـﻼﻣﻰ واﺳـﺎس ﺟﻤﻬـﻮرى اﺳـﻼﻣﻰ را ﻧﻘـﺾ نکنند.ﻫﻴﭻ ﻛﺲ را ﻧﻤﻰﺗﻮان از ﺷﺮﻛﺖ در آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻊ ﻛﺮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺖ.
بسیج دانشجویی دانشکده فنی پسران ایلام دربیانیه اعتراض‌آمیز خودخطاب به رئیس جمهور درخصوص اتفاقات اخیرکشور آورده است:جناب رئیس جمهور؛اگراز درهای بسته خارج شده وبا مردم عادی همراه شويد مسائل بسیاری رامی بینید که درشان کشور نیست مايه شرمساری است.
محمد فاضل تقی زاده
1395/8/19-10:16:10
نقش داور در کرسی های آزاد اندیشی
تقی زاده: یکی از مشکلاتی که برگزار کنندگان کرسی با آن مواجه هستند، مساله ی استاد و داور برای حضور در کرسی است. برخی از دانشجویان، علت برگزار نکردن کرسی را نبود داور و استاد در کرسی می دانند و می گویند چون استاد پیدا نکردیم، کرسی هم برگزار نکردیم.
عضور شورای مرکزی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران:
1395/7/3-10:14:46
مشکلات کشور حاصل نگاه‌های غلط و انحرافی است
محسن حسنی علایی گفت: ما دانشجویان اینگونه فکر میکنیم که مشکلات امروز کشور نتیجه و ثمره نگاه‌های غلط و انحرافی برخواسته از اسلام آمریکایی است.
|< < 1 > >|
نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری بسیج دانشجویی بلامانع است