به همت قرارگاه شهید احمدی روشن صورت گرفت؛

FATF تبعـات خطرناکـی بـرای امنیـت ملـی و منافـع ملـی کشـور در پـی خواهـد داشـت

فلاحی: شفافیت در همه ی امور بسیار عالیست.چندی قبل طرح شفافیت آرا ی نمایندگان و قبل تر هم طرح شفافیت اقتصادی مسوولین به مجلس شورای اسلامی رفت و تصویب نشد! چرا؟


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی به نقل از البرز؛ محمدرضا فلاحی دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن البرز در یاداشتی برای خبرگزاری بسیج دانشجویی نوشت:

                                بسم ا... الرحمن الرحیم

بر طبق قاعده ی قرآنی نفی السبیل بر هر مسلمانی واجب است که زیر بار سلطه ی هیچ بیگانه ای علی الخصوص شیطان بزرگ نرود. در ماجرای برجام که جریان رسانه ای ثروتمند و مافیاگونه غربی و دنباله رو های واداده و غرب گراشان در کشور همه مسایل را به مذاکره با آمریکا مرتبط دانستند وبا ظاهری اعتدال گرا و باطنی غرب زده ،میگفتند که اگر ما بیاییم همه چیز حل خواهد شد، این ها بلد نیستند و اگر ما باشیم هم چرخ سانتریفیوژ ها میچرخد و هم چرخ کارخانه ها ... تندرو، افراطی،بی ادب،بی سواد...و علی قص هذا... یادتان هست؟ آن روز اگر به کلام راهگشای مقام معظم رهبری عمل میکردند وشرایط ۹ گانه ایشان برای مذاکره منطقی و تضمین شده را اجرا میکردند امروز دچار این سطح از فلاکت و کاهش محبوبیت نمیگشتند.... آن روز ها یکی از دلایل روشنفکران این بود که اگر حتی برجام بی فرجام باشد لااقل در مسئله هسته ای بهانه را از دست آمریکایی ها میگیرد... اما حتی (تقریبا هیچ)هم نصیبمان نگردید...خب مذاکره و قرار داد های بین المللی مثل برجام (در مسئله فرهنگی _۲۰۳۰ودر مسئله اقتصادی _FATF)چه سودی برای ملت و کشور ما دارد... بهانه را از آمریکایی ها میگیریم.؟ همین؟؟؟جریان غرب زده اما،نسخه جدیدی برای ملت پیچیده است(FATF) اجـرای این برنامـه (اقـدام FATF) ،تبعـات خطرناکـی بـرای امنیـت ملـی و منافـع ملـی کشـور در پـی خواهـد داشـت، چـرا کـه اجـرای کامـل برنامـه اقدام، باعـث تولیـد اطلاعـات دقیـق دربـاره افـراد و نهادهای تحریمی و نهادهای پوششـی آنها و انتشـار ایـن اطلاعات شده و موجب افزایش شـکنندگی  اقتصـاد ایـران میشـود. ادامـه ایـن رونـد جامعـه را که پس از اجـرای برجام بـه دو بخـش ""تحریمـی" و "غیرتحریمی" تقسـیم شـده اسـت، بـه سـوی دو قطبـی و افزایـش شـکاف میـان ایـن دو بخـش سـوق میدهـد و بخـش غیرتحریمی بـرای فـرار از اقدامـات تحریمی آمریـکا و بهره منـدی از فضـای غیرتحریمـی، ارتبـاط خـود بـا بخـش دیگر را به طـور فزاینده کاهـش داده و نوعـی "خودتحریمی" رخ خواهـد داد.  در حقیقـت FATF ابـزاری اسـت کـه آمریـکا مـی تواند به واسـطه آن، جنـگ اقتصـادی آمریکایی-ایرانـی را تبدیل به جنـگ اقتصـادی ایرانی-ایرانی کرده  و باعـث تضعیـف بخـش تحریمـی ایـران (از جملـه سـپاه، وزارت دفـاع و صنایـع موشـکی، وزارت اطلاعـات، صدا و سـیما و بطور کلی حـدود 265 فرد و نهـاد ایرانـی داخـل لیسـت تحریمی آمریکا)شـود. اما یکی از راه های اصلی بی اثر کردن تحریم ها ایجاد پیمان های پولی دوجانبه و حذف دلار از معادلات اقتصادیست.این را بدانید که قسمت اعظم مشکلات اقتصادی اثر غربگرایان و ذی نفعان داخلی ست و نه خارجی...تحریم های خارجی فلج کننده نبوده و نیست و برای حل مشکلات باید به سراغ رانتخواران و مفسدان داخلی برویم... امـا ریاسـت یکـی از اعضـای کنونـی وزارت خزانـه داری (اتـاق جنـگ اقتصـادی آمریـکا )بـر FATF مهمتریـن نشـانه وابسـتگی ایـن نهـاد بـه آمریـکا اسـت. آقـای مارشـال بلینگسـا،کـه بـرای یـک سـال آینـده ( 1 جـوالی 2018 الـی 30 ژوئـن 2019 )ریاسـت FATF را بـر عهـده خواهـد داشـت،   هـم اکنـون در دفتـر تروریسـم و اطلاعـات مالـی وزارت خزانـه داری آمریـکا بـه عنـوان دسـتیار معـاون تروریسـم و اطلاعـات مالـی نیـز فعالیـت میکنـد.عجیب نیست؟ از طرفی هم از کجا معلوم بعد از پیوستن ایران به این قرارداد حزب ا... لبنان و گروه های مقاومت در منطقه و سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی قرار نگیرد؟ اگر گروه اقدام مالی مشترک(FATF)تشخیص دهد که قاسم سلیمانی یک فعال تروریستی است چه؟البته میدانیم این نهایت آمال غربگرایان است اما کور خوانده اند... سوال اینست؟ به کدام شورای امنیت سازمان ملل دل بسته اید؟ همانی که بودجه اش را سعودی ها میدهند و بدون اجازه آمریکایی ها آب نمیخورد؟ شفافیت در همه ی امور بسیار عالیست.چندی قبل طرح شفافیت آرا ی نمایندگان و قبل تر هم طرح شفافیت اقتصادی مسوولین به مجلس شورای اسلامی رفت و تصویب نشد!چرا؟ یکی از تفاوت های جریان فکری انقلابی با تفکر غربگرا همین موضوع دلسوزی ما برای اسلام و کشور است...با وجود آنکه دولت عملا مخالف مبانی انقلاب و امام و رهبری عمل میکند اما ما با طرح های علمی و دقیق مثل (CGT_مالیات بر عایدی سرمایه)در پی حل مشکلات اقتصادی کشوریم ونه آتش زدن سطل آشغال و آشوب کشور و برهم زدن امنیت ملی،  امروز مشکلات و معضلات اقتصادی قابل حل است، اما ما اراده ای از سوی تیم اقتصادی آقای روحانی نمیبینیم.ضعف،وابستگی،بی تدبیری یاشاید نبود برنامه برای حل مشکلات اقتصادی و  فرافکنی با موضوع آزادی از نوع بی بند وباری ویا هر چه که هست ،این دولت را که نتیجه تکرار و اعتدال است و باید تا ۱۴۰۰ با آن سر کرد را این گونه حقیر نشان میدهد.اما بدانید ملت ایران با شکست تحریم ها سیلی محکم دیگری به آمریکا خواهد زد. ان شاءلله

محمدرضا فلاحی دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن/ معاونت علم و اقتصاد ناحیه بسیج دانشجویی

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار