دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران :

خواهشمندیم به همان اندازه که آقایان به بحث دهان های منتقدان توجه دارند، به باقی امور کشوری نیز توجه کنند !!!


یادداشت کوتاه دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران پیرامون محکومیت دکتر حسن عباسی :

حسن عباسی با شکایت دفتر ریاست جمهوری به هفت ماه حبس محکوم شد.

میزان انتقاد پذیری بزرگوارن را هنگامی که از نویسنده جمله مشهور

"پناه میبرم به خدا ازبستن دهان منتقدان" شکایت کرده بودند، کامل حس کرده بودیم.
از بحثی که حسن عباسی از اتهام نشر اکاذیب تبرئه شد و تکلیف صحت و سقم حرف هایش هم معلوم نشد هم میگذریم.
محسن رضایی گفته بود که آقای روحانی اگر بخواهد با این عصبانیت و این داد و بیدادی که کردند سکان کشور را بدست بگیرند ، خداوند رحم کند به این کشور. ما زیاد جدی نگرفتیم.
علی ایحال به عنوان کسانی که شاهد بودیم که دولت در دانشگاه ما پناه برد به خدا ازبستن دهان همین عباسی منتقد، خواهشمندیم به همان اندازه که به بحث دهان های منتقدان توجه دارند، به باقی امور کشوری نیز توجه کنند.
شاید فرجی شد !!!

کلیدواژه ها


یادداشت دانشجویی

ارسال نظر


captcha