یادداشت/ احسان ملانوری

شیوه ها و فرهنگ نفوذ در مدارس و راهکارهای مقابله با آن؛ قسمت اول

پیش از پرداختن به هر چیزی، بهتر است ابتدا تعریفی از موضوع مورد بحث ارائه گردد. اگر بخواهیم در باب نفوذ در مدارس سخن بگوییم، می‎بایست ابتدائاً واژه‎ی «نفوذ» را مورد بررسی قرار دهیم. فرهنگ فارسی معین، نفوذ را «اثر کردن در چیزی» و یا «داخل شدن در چیزی» تعریف کرده است.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی/  لغتنامه دهخدا نفوذ را «گذشتن تیر از آنچه بدان آید» تعریف نموده است؛ به این معنی که تیر هنگام اصابت به هدف، از آن عبور کنداما فرهنگ فارسی عمید، تعریف دقیقتری را از این واژه ارائه داده است که میتواند به ما در موضوع مورد نظر، کمک قابل توجهی نماید. در این فرهنگ لغات، معنای نفوذ را این گونه خواهیم یافت؛ «فرو رفتن در چیزی»، «تاثیر گذاشتن بر کسی»، «راه یافتن پنهانی در گروهی یا جایی به منظور هدفی» و در نهایت «ورود به مکانی به وسیلهی غلبه و پیشروی».

اما نفوذ به آن معنایی که مد نظر ما است یعنی راه یافتن پنهانی در گروهی و یا جایی به منظور هدفی خاص را اولین بار مقام معظم رهبری وارد ادبیات فرهنگی – سیاسی جمهوری اسلامی ایران کردند. ایشان در دیدار فرماندهان گردانهای بسیج سراسر کشور به صورت جدی به مبحث نفوذ پرداختند و تعریفی از نفوذ فردی و جریانی را ارائه دادند. ایشان نفوذ فردی را عبارت میدانند از: «[نفوذ یعنی] یک نفر را با چهره آرایش شده، بزک شده، با ماسک بفرستند در مجموعه شما، شما خیال کنید دوست است در حالی که او دوست نیست؛ تا او بتواند کار خودش را انجام بدهد» (4/4/1394).

اما نفوذ جریانی، نوع دیگری از نفوذ است که ایشان آن را چنین تعریف میکنند؛ «نفوذ جریانی یعنی شبکهسازی در داخل ملت؛ به وسیله پول و جاذبههای جنسی. اگر این نفوذ نسبت به اشخاص انجام بگیرد که اینها در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده کشور تاثیری دارند، آرمانها، ارزشها، خواستها و باورها تغییر پیدا خواهند کرد» (4/4/1394).

حال که تعریفی از نفوذ ارائه گردید باید به این نکته نیز توجه داشت که یکی از شاخصههای اصلی نفوذ که در برخی از تعاریف نیز وجود داشت، پنهانی و تدریجی بودن آن است. در حقیقت دشمن سعی دارد به صورت پنهانی و به صورت تدریجی در لایههای عمیق فرهنگی جامعه نفوذ کرده و آن را از درون تهی کند تا در نهایت تنها پوستهای از فرهنگ اصیل اسلامی – ایرانی باقی بماند تا به راحتی بتوان آن را نیز در راستای اهداف امپریالیسم جهانی غرب تغییر داد.

مسئله مهم بعدی مدخل و محل این نفوذ است. هنگامی که از فرهنگ سخن میگوییم، بیشک بهترین ابزار جهت تغییر و یا فروپاشی آن، نفوذ است. نظامهای سیاسی و اقتصادی بسیاری در طول تاریخ وجود داشتهاند که سرانجام پس از مدتی به انتهای کار خود رسیدند و نابود شدند اما ابزار مهم برای نابودی و سرنگونی آنها، صرفا نفوذ نبوده است. بلکه جنگ، روابط سیاسی و هزاران مسئله دیگر در این امر دخیل بودهاند. با نگاهی به تاریخ ایران، مشاهده خواهیم کرد که هر گاه دشمن خاک ایران را تصرف کرده و سعی داشته است با توسل به زور فرهنگ این ملت را دستخوش تغییر قرار دهد، با مقاومت جدی خود مردم مواجه شده است. در حقیقت مقولهی فرهنگ از سنخ دیگری است که تبدیل و تغییر آن جز با نفوذ و تغییر تدریجی ممکن نخواهد بود.

هنگامی که از فرهنگ سخن به میان میآید، از عادات، آداب، رسوم، زبان، نوع پوشش و از همه مهمتر دین نیز نام برده میشود. با دقت در گزارههای فوق (و سایر مؤلفههایی که ذکر آنها از این مجال دور است) که اجزای تشکیلدهندهی فرهنگ نیز هستند، متوجه خواهیم شد که یکی از مهمترین گزارهها که در حقیقت در حکم پاشنه آشیل فرهنگ محسوب میشود، دین میباشد.

اما نفوذ در فرهنگ و اجزای آن بخصوص مقولهی دین، مجرا و مسیری خاص را میطلبد. آن چیزی که روح حاکم بر تمامی گزارههای مذکور میباشد و برخی آن را به اشتباه معادل خود فرهنگ دانستهاند، سبک زندگی است. در حقیقت دشمن برای اثرگذاری روی فرهنگ و اجزای تشکیلدهندهی آن، لاجرم میبایست برای سبک زندگی مردم دارای فرهنگ مورد نظر، برنامهریزی نماید و آن را مورد هدف خود قرار دهد.

سبک زندگی در حقیقت همان شیوهی زیستن است و شامل آن چیزهایی است که متن زندگی ما را تشکیل میدهد؛ مانند «مسئلهی خانواده، ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع آشپزی، تفریحات، مسئله خط، مسئلهی زبان، مسئلهی کسب و کار، رفتار ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، رفتار ما در فعالیت سیاسی، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در رسانهای که در اختیار ما است، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما با همسر، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با رییس، رفتار ما با مرئوس، رفتار ما با پلیس، رفتار ما با مأمور دولت، سفرهای ما، نظافت و طهارت ما، رفتار ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بیگانه؛ اینها آن بخشهای اصلی تمدن است که متن زندگی انسان است» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جوانان استان خراسان شمالی 23/7/1391).

با دقت در جزء جزء موارد تشکیل دهندهی سبک زندگی، متوجه خواهیم شد که چرا بهترین مدخل برای ورود و نفوذ موریانهای دشمن، سبک زندگی است. در حقیقت سبک زندگی، به مثابهی دروازهی ورودی فرهنگ است که در صورت باز شدن آن به روی دشمن، دیگر نیازی به استفاده از جنگ و ابزار نظامی برای فتح شهر نیست.

 

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار