پیوستن به FATF خسارات سنگینی را بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران وارد خواهد ساخت در صورت تایید و موافقت نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی مبنی بر الحاق جمهوری اسلامی ایران به FATF، باید شاهد تبعات بسیار سخت و ناگوار این تصمیم در نظام مبادلات مالی کشور باشیم.


ویژه ها
یادداشت