تیم فوتبال دانشجویان دانشگاه لرستان مقام اول رقابتهای منطقه پنج را به خود اختصاص داد تیم فوتبال دانشجویان دانشگاه لرستان عنوان نخست مسابقات منطقه پنج کشور را به خود اختصاص داد.


ویژه ها
یادداشت