آغاز اردوهای جهادی دانشجویان بسیجی در استان زنجان مدیر سازندگی و کارآمدسازی بسیج دانشجویی استان زنجان گفت: با اعزام نخستین گروه از دانشجویان بسیجی دانشگاه های زنجان، اردوهای جهادی دانشجویی به مناطق محروم این استان آغاز شد.

با اعزام اولین گروه از دانشجویان بسیجی دانشگاه های زنجان صورت گرفت
آغاز اردوهای جهادی دانشجویان بسیجی در استان زنجان
مدیر سازندگی و کارآمدسازی بسیج دانشجویی استان زنجان گفت: با اعزام نخستین گروه از دانشجویان بسیجی دانشگاه های زنجان، اردوهای جهادی دانشجویی به مناطق محروم این استان آغاز شد.
اخبار بیشتر